Gruvventilation

Gruvor behöver ventilation för att få bort gruvdamm, spränggaser och dieselavgaser.

När ventilationsluft tillförs vintertid finns risk att vattnet längs gruvans väggar fryser till is. Detta gör att ventilationsluften måste värmas och gasolen är då ett utmärkt bränsle. Tidigare gjordes detta med olja.

Boliden har under senare år konverterat ett antal gruvor till gasoldrift för att få en effek- tivare uppvärmning, lägre underhållskostnader, minskad energiförbrukning och en minskad miljöbelastning.