Konvertera från olja till gasol

Konvertering från olja till gasol - högre effektivitet och mindre miljöbelastning
En konvertering från olja till gasol ger flera fördelar såsom lägre emissioner, högre verkningsgrad och höjd kvalitet på det som produceras.

Koldioxidutsläppen reduceras med 13 %. Pannverknings- graden höjs normalt med 2-4 %. Svavelutsläppen reduceras till försumbara värden och om det är tjockolja som ersätts kan kväveoxidutsläppen (NOx) reduceras ner mot 75 % och ner mot 50 % vid konvertering av lättare eldningsoljor.

Övriga utsläpp som minskas är stoft, metaller, kolmonooxid, dioxiner och organiska ämnen av typen aromatiska kolväten. Förklaringen är att gasol är ett extremt rent bränsle som gör att rökgaserna är i princip fria från svavel- och partikelföroreningar. Den höga verkningsgraden beror på att bränslet är i gasfas redan innan det kommer till brännaren, vilket gör att det är enklare att uppnå en optimal förbränning. Att det inte bildas sot är en annan bidragande faktor som påverkar verkningsgraden då sot som ansamlas på värmeväxlarytor minskar värmeöverföringen.

För konverterade pannor som tidigare använt tjockolja tillkommer en besparing av tillförd energi på ca 1,5 % som tidigare gick åt till varmhållning av oljan.

Gasoltankar kan utan invallning placeras i grundvattentäkter då ett eventuellt läckage inte påverkar mark och miljö.

Gasolanläggning har jämfört med olja ett mycket lågt underhållsbehov vilket, förutom att det spar pengar, ger en driftsäker anläggning med hög tillgänglighet.

Skillnaden i reglernoggrannhet med olja eller gasol är mycket stor. Man brukar säga att om en bra oljebrännare har ett reglerområde på 1:4 så har en bra gasolbrännare ett reglerområde på 1:40 vilket ger stora fördelar med gasol i processer som kräver stora temperaturnoggrannheter.

Ekonomi
Det är viktigt när man jämför priser mellan olja och gasol att tar hänsyn till ett par saker. Olja säljs i kubikmeter (m3) och en kubikmeter eldningsolja 1 har ett energiinnehåll på ca 10 MWh. Gasol säljs i ton och ett ton gasol har ett energiinnehåll på ca 12,9 MWh. Det innebär att ett ton gasol innehåller ca 29 % mer energi är en m3 olja vilket är viktigt att ha med i beräkningen. Det enklaste är att räkna om energipriserna till kr/MWh eller öre/kWh så att man på ett rätt sätt kan göra en rättvisande prisjämförelse.

Fördelarna med gasol jämfört med olja är flera. Koldioxid- utsläppen är lägre och anläggningar som använder gasol kräver också mindre underhåll. Dessutom är gasol mer energieffektiv än olja.

Gasol är i likhet med kol, olja och naturgas ett fossilt bränsle. Vid all förbränning av fossila bränslen bildas koldioxid som förstärker växthuseffekten. Hur mycket koldioxid som bildas beror framförallt på hur många kolatomer bränslet innehåller per energienhet.

Gasol innehåller färre kolatomer per energienhet än olja och kol och bidrar därför i mindre grad till växthuseffekten än dessa bränslen. Jämfört med kol släpper gasol ut 34 % mindre koldioxid och jämfört med olja 14 % mindre.

De flesta samhällsproblem kan inte lösas snabbt med en enda enkel lösning. Ofta är det flera olika lösningar som behövs för att nå målen. Gasol är en av dessa lösningar. Gasol har inte nollutsläpp men den är ett mycket bättre alternativ än olja och kol och ett stort steg mot mindre utsläpp.